Etusivu Lämmitys Poistoilmalämpöpumppu vs ilma-vesilämpöpumppu – Kumpi on parempi vaihtoehto?
Mitsubishi Ecodan -ilmavesilämpöpumpun sisäyksikkö

Poistoilmalämpöpumppu vs ilma-vesilämpöpumppu – Kumpi on parempi vaihtoehto?

Tästä artikkelista selviää mm.

Kodin lämmitysjärjestelmän valinta on tärkeä päätös, jolla on merkittäviä vaikutuksia niin asumismukavuuteen kuin pitkän aikavälin energiakustannuksiin. 

Kiinteistöjen omistajat puntaroivat yhä useammin poistoilmalämpöpumpun (PILP) ja ilma-vesilämpöpumpun (IVLP) välillä, joista molemmat tarjoavat tehokkaan ratkaisun energian säästämiseen

Sekä poistoilmalämpöpumppu että ilmavesilämpöpumppu ovat moderneja, lämmitysenergiaa säästäviä ratkaisuja, mutta niiden toiminta sekä soveltuvuus erilaisiin kohteisiin eroavat toisistaan selkeästi.

Tutustutaan tässä artikkelissa tarkemmin poistoilmalämpöpumpun ja ilmavesilämpöpumpun välisiin eroihin.

Poistoilmalämpöpumpun ja ilma-vesilämpöpumpun perusteet

Molemmat järjestelmät hyödyntävät eri lämmitysprosesseja tilojen ja käyttöveden lämmittämiseen, mutta niiden taloudellinen kannattavuus ja soveltuvuus vaihtelevat olosuhteiden mukaan.

Poistoilmalämpöpumppu kierrättää ja hyödyntää kodin sisällä ilmaan kertynyttä hukkalämpöä, jota syntyy esimerkiksi arjen elektroniikasta, lämmitysjärjestelmästä, sekä ihmisistä. 

PILP on näin ollen varteenotettava valinta erityisesti energiatehokkaasti rakennetuissa asunnoissa, joissa tarvittavan lämpöenergian kokonaismäärä on alhainen tai vanhemmissa rakennuksissa, jossa energiantarve on suuri, mutta myös hukkaan menevän lämmitysenergian osuus poistoilmassa on modernia taloa korkeampi.

Ilma-vesilämpöpumppu puolestaan ottaa lämmitysenergiansa ulkoa ja siirtää sen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään, mikä tekee siitä soveltuvan erityisesti alueilla, missä maalämpöpumpun asennus ei ole mahdollista tai taloudellisesti järkevää.

ILVP on erinomainen ratkaisu varsinkin suurempiin kohteisiin, joissa on olemassa oleva vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä. Valinnassa tulee kuitenkin huomioida monia tekijöitä kuten asunnon koko, lämmönjakojärjestelmän kunto sekä tietenkin budjetti.

Tutustutaan seuraavaksi kummankin lämmitysjärjestelmän toimintaan sekä niiden keskeisiin eroihin.

Poistoilmalämpöpumpun toimintaperiaate

Poistoilmalämpöpumppu (PILP) kerää lämmitysenergiaa talosta poistettavasta ilmasta.

Lämpö siirretään ilmanvaihtoputkiston kautta lämpöpumpulle, joka hyödyntää poistoilman lämpöenergian ja siirtää sen lämmittämään tuloilmaa, käyttövettä, tai vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. 

  1. Lämmön talteenotto: Tehokkuus noin 60-70% poistoilmasta.
  2. Käyttökohteet: Soveltuu erityisen moderniin ja energiatehokkaaseen kohteeseen, esimerkiksi matalaenergia- tai passiivitaloon.
  3. Lämmitys: Kykenee lämmittämään ilmaa, käyttövettä sekä vesikiertoista lämmitysjärjestelmää.
  4. Viilennys: Jäähdytystoiminto mahdollinen tietyissä malleissa.

Poistoilmalämpöpumppu ei kykene tuottamaan kaikkea talon lämmitykseen käytettävää energiaa, ja sen pääasiallinen tehtävä onkin ainoastaan kerätä talteen hukkaenergiaa, joka ilman poistoilmalämpöpumppua ohjattaisiin suoraan ulkoilmaan.

Tutustu tarkemmin: Miten poistoilmalämpöpumppu toimii? – Toimintaperiaate selitettynä

Ilma-vesilämpöpumpun toimintaperiaate

Ilma-vesilämpöpumppu (IVLP) hyödyntää ulkoilman lämpöenergiaa ja muuntaa sen lämmitysjärjestelmässä hyödynnettäväksi energiaksi.

Pumppu kerää lämpöä ulkoilmasta ja siirtää lämmön vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään tai kuumaan käyttöveteen. Poistoilmalämpöpumpusta poiketen ilmavesilämpöpumppu voi tuottaa suurimman osan tarvittavasta lämmitysenergiasta.

  1. Energiankeruu: Ulkoilma toimii energianlähteenä. Säästää tyypillisesti n. 60-70% kokonaislämmityskustannuksista.
  2. Sovellusala: Soveltuu monipuolisesti erilaisiin kiinteistöihin, tyypillisiä käyttökohteita ovat omakotitalot ja rivitalot.
  3. Viilennys: Jäähdytystoiminto mahdollinen tietyissä malleissa.

Keskeisin ero ilmavesilämpöpumpun ja poistoilmalämpöpumpun välillä on se, että ilmavesilämpöpumppu tuottaa merkittävästi suuremman osuuden rakennuksen kokonaislämmitysenergiasta.

Molempien lämpöpumppujen valintaan vaikuttavat rakennuksen erityispiirteet, kuten eristys, ilmanvaihto ja lämmitysjärjestelmän rakenne.

Tutustu tarkemmin: Miten ilmavesilämpöpumppu toimii? – VILPIN toiminta selitettynä

Hankintakustannukset ja asennus

Hankintakustannukset ja asennus ovat keskeisiä tekijöitä, kun vertaillaan poistoilmalämpöpumppujen ja ilma-vesilämpöpumppujen taloudellista järkevyyttä.

Molempien pumpputyypin kustannuksia tarkastellessa tulee ottaa huomioon sekä laitteiston hinta että asennukseen liittyvät kulut.

Poistoilmalämpöpumpun kustannukset

Poistoilmalämpöpumpun hankintahinta on tyypillisesti alhaisempi kuin ilma-vesilämpöpumpuilla.

Poistoilmalämpöpumpun hinta asennettuna vaihtelee merkittävästi kohteen koosta sekä muista erityisominaisuuksista riippuen. Tyypillinen poistoilmalämpöpumpun hinta asennettuna on n. 5 000 – 20 000 euroa.

Ilma-vesilämpöpumpun kustannukset

Ilma-vesilämpöpumppujen hankintahinnat vaihtelevat laitteiston tehosta ja ominaisuuksista riippuen, ollen yleisesti 10 000-20 000 euron välillä. 

On myös huomioitavaa, että hybridiratkaisut, joissa ilma-vesilämpöpumppu toimii olemassa olevan lämmitysjärjestelmän rinnalla, voivat muuttaa kokonaiskustannuksia.

Ilmavesilämpöpumpun asennuksen hintaan voivat vaikuttaa oleellisesti myös mahdolliset lisätyöt, kuten vanhan lämmitysjärjestelmän muutos- tai päivitystyöt.

Energiataloudellisuus ja ympäristövaikutukset

Kun vertaillaan poistoilmalämpöpumppuja ja ilma-vesilämpöpumppuja, energiatehokkuus ja ympäristövaikutukset ovat keskeisessä asemassa.

Poistoilmalämpöpumpun energiansäästö

Poistoilmalämpöpumppu hyödyntää kodin poistoilman lämpöenergiaa ja voi pienentää merkittävästi energiankulutusta. Se kykenee tyypillisesti keräämään n. 50-60% rakennuksen poistoilman lämpöenergiasta, joka tavanomaisesti ohjattaisiin suoraan ulkoilmaan hukkalämpönä.

Ilma-vesilämpöpumpun energiansäästö

Ilma-vesilämpöpumput ovat viime vuosina saavuttaneet kilpailukykyisen hyötysuhteen, jopa lähestyen maalämpöpumpun tehokkuutta.

Kun huomioidaan sähkö- tai öljylämmitteisten asuntojen lämmityskustannukset, ilma-vesilämpöpumppu voi alentaa kuluja keskimäärin 50-70 %. Energiansäästön lisäksi ympäristövaikutukset ovat merkittävät, sillä vähäisemmällä energiankäytöllä voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta ja siten pienentää hiilijalanjälkeä.

Lue lisää: Milloin ilmavesilämpöpumppu maksaa itsensä takaisin?

Käyttöikä ja huoltotarpeet

Poistoilmalämpöpumpun ja ilma-vesilämpöpumpun käyttöiässä sekä huoltotarpeissa ilmenee eroja, jotka ovat tärkeitä huomioita hankintaa harkittaessa.

Poistoilmalämpöpumpun huolto

Poistoilmalämpöpumpun huoltaminen on suhteellisen yksinkertainen prosessi. Laitteen suodattimet tulee puhdistaa tai vaihtaa säännöllisesti takaamaan laitteen optimaalisen toiminnan ja hyvän sisäilman laadun. Huolto suositellaan tehtäväksi n. 2-4 vuoden välein.

Poistoilmalämpöpumpun käyttöikä on varsin pitkä, ollen parhaissa malleissa jopa 30 vuotta. 

Ilma-vesilämpöpumpun huolto

Ilma-vesilämpöpumpulle suositellaan huoltoa muutaman vuoden välein. Huolto sisältää yleensä kompressorin tarkastuksen, kylmäaineen määrän seurannan sekä ulko- ja sisäyksiköiden puhdistuksen. Lisäksi ulkoyksikön jäätymisen estäminen talviaikana on tärkeää.

Ilma-vesilämpöpumppujen odotettu käyttöikä on yleisesti hiukan lyhyempi kuin poistoilmalämpöpumpulla, ollen n. 20-25 vuotta.

Päätös: Kumpi on järkevämpi hankinta?

Valinnassa poistoilmalämpöpumpun ja ilma-vesilämpöpumpun välillä on huomioitava energiatehokkuus, asennuskustannukset ja omat lämmitystarpeet.

Yhteenveto vertailusta

Poistoilmalämpöpumppu hyödyntää kiinteistön poistoilman lämpöä, mikä tekee siitä ympäristöystävällisen vaihtoehdon, mutta sen soveltuvuus on rajoittuneempaa ottaen huomioon, että se soveltuu parhaiten ainoastaan tietyntyyppisiin rakennuksiin.

Ilma-vesilämpöpumppu on monipuolisempi ratkaisu, joka on sovellettavissa useimpiin kiinteistöihin ja se tuottaa lämpöenergiaa jopa 3-5 kertaa sen kuluttaman sähköenergian määrän, minkä ansiosta se on usein erinomaisen kustannustehokas vaihtoehto.

Yhteenveto

Poistoilmalämpöpumppu on erinomainen valinta kohteisiin, joissa kokonaislämmitysenergian tarve on alhainen sekä kohteisiin, joissa poistoilman hukkaenergian osuus on tavanomaista korkeampi. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi modernit matalaenergia- tai passiivitalot sekä vanhemmat rakennukset, joissa lämmitysjärjestelmät tuottavat runsaasti hukkaenergiaa poistoilmaan.

Ilmavesilämpöpumppu puolestaan asennetaan yleensä kohteisiin, joissa pyritään vähentämään lämmitysjärjestelmän kokonaiskustannuksia korvaamalla mahdollisimman suuri osuus kokonaislämmitysenergian tarpeesta lämpöpumpulla.

Vesi-ilmalämpöpumpun avulla voidaan vähentää lämmityskustannuksia jopa 70% vanhoihin lämmitysmuotoihin verrattuna, ja se asennetaan yleensä kohteen päälämmitysjärjestelmäksi.

Ilma-vesilämpöpumpun etuina ovat sen laajempi soveltuvuus ja suuri hyötysuhde, jonka ansiosta se voi johtaa merkittäviin säästöihin lämmityskuluissa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Lämmönlähteenä ilma-vesilämpöpumpun hyötysuhde säilyy korkeana jopa kylmissä olosuhteissa. 

Valinta kahden vaihtoehdon välillä riippuukin lopulta täysin kiinteistön ominaisuuksista ja lämmitystarpeista.

Usein kysytyt kysymykset

Valittaessa lämmitysjärjestelmää on tärkeää ymmärtää eri lämpöpumppujen soveltuvuus kulloinkin kyseessä olevaan kohteeseen. Tässä osiossa käsitellään keskeisiä kysymyksiä koskien poistoilmalämpöpumppujen ja ilma-vesilämpöpumppujen eroja ja etuja tietyissä asuinolosuhteissa.

Minkälaisiin kohteisiin poistoilmalämpöpumppu sopii parhaiten?

Poistoilmalämpöpumppu soveltuu erityisesti talouksiin, joissa on korkea poistoilman lämpöaste tai alhainen kokonaislämmitystarve. Se on tehokas ratkaisu etenkin pieniin matalaenergia- tai passiivitaloihin sekä kohteisiin, joissa lämmitysjärjestelmä tuottaa runsaasti hukkaenergiaa.

Miten ilmavesilämpöpumppu eroaa poistoilmalämpöpumpusta?

Poistoilmalämpöpumppu kerää talteen kodin sisäilman hukkaenergiaa, kun taas ilmalämpöpumppu tuottaa energiaa ulkoilmasta.

Miten vesikiertoisella lattialämmityksellä varustetut kodit voivat hyödyntää poistoilmalämpöpumppuja?

Poistoilmalämpöpumppuja voidaan tehokkaasti yhdistää vesikiertoiseen lattialämmitykseen, jolloin hyödynnetään poistoilmassa oleva lämpöenergia ja jaetaan se tasaisesti kotiin. Tämä yhdistelmä mahdollistaa miellyttävän ja tasaisen lämpötilan sekä energiatehokkuuden.

Kannattaako poistoilmalämpöpumppu?

Poistoilmalämpöpumppu on erinomainen vaihtoehto kohteisiin, joissa hukkaenergiaa syntyy runsaasti. Se voi myös olla hyvä valinta kohteisiin, joissa lämmitykseen käytettävä kokonaisenergian määrä on alhainen. 

Jaa artikkeli eteenpäin